main russian english yakut even Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я) Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я)
Бюро ЮНЕСКО В Москве Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я)menu

  Официальные документы


  Языковая политика


  Новости


  Героический эпос "Олонхо"


  Культурное наследие


  Музей музыки


  Культурный туризм


  Научные исследования


  Образование и культура


  Словари


  Культура народов РС(Я)


  Публикации по культуре


  Творческая группа


  Планета "Ойунский"


  


  


  


menu_right.gif (79 bytes)
menu_bottom.gif (201 bytes)Н.С. Тарабукин «Куңарапу» ( повесть фрагментан )


Нэлкэ одакан


Нёлтэн нонмакан эн эңэндиддэн.

Бугандя, эйду хякитаял нёбатич мукач тэтуттэ. Ямикка нёлтэнде хираканни наталран. Ями-кка хо ням, хөкси одни.

Хякитаял хөкэтэлэн, ун илачиддакатан, чургалран.

Ями-кка нёбатил оиндялтан, нёлтэн хиранни наталракан, ачча одни.

Ун бимнин, чумран.

Төрэндекэн нёбатив мукандяй дяйран, нёлтэнь ңэлэлриди.

Окатандяял бөксэнделбур касаргаңчин ирасандир. Туркидасникан нулгэснэн, нёлтэнь дэриснэн.


Нэгни


Нёлтэнкэнти гөпкэнни.

Өгэски-екэн алчилран,

Нямсиканди, дулналран,

Эрэв бугандявут энэндиддэн


Эрэл бугандял өрэлдэридукур гякитаңач аич оич ханисна.

Босагаңканти дэпкэндулин элэкэс исуддыл инмэкэгэңкэнти мэнкэкэн нивулбутналра.

Окатанкаңдулат бургагаңканти будиргаңчин, нэбургэңчин, чулбанянрагач нёкчэпчич оич тэттидюр, эвэлбутникэн илачилра.

Эйду авлаңкарти чулбаняч нёчэч гиркуптэн, чулбанямдаскачин булаткачин одни.

Тарич эйду хиралкар, бэкэччур хоч эвэлдэвэттэ.

Эрэк нёлтэңэндет илкам аю эмувэттэн, эрэв бугандяв аич хирасамкаваттан, хякитаяв, бургагъяв мялукаваттан.

Окатаңкарти мекэндюр-тэкэн икэнэллөттэ.

Төңэрэнкэнти, өрэлдэридюр, дырэргэкэн тилканаллотта.

Би нэлкэтэннюн, нэлкэтэннюн аич халрам нэлкэни айён.

Нэлкэ айён хамалкариди, өрэлдэрэм, эвикэчиннэй дёмкаттам, иманра ирэлэннэвэн дёмкатми. Иманра ирэлрэкэн, чивкачан-да икэнни хоя бивэттэн. Куңал-да хоял эвивэттэ.

Мут, нэлкэ одакан, хөнтэкигэңу эвикэчэку дёваттап.


Такуркачак, маняңкачак


Такуркачинь эвивэттэп. Дёрдули хякитали усич өневэттэп. Би такуркам хоч аяврив, инэң долбакан такуркаччоттам.

Нэлкэ маняңкаччоттап, такандули өнеридюр. Би-ткэн туркувэттэм манянкам дявна. Дялбуткан куңал хол дявалар бивэттэ. Би эсэку дявра, ининноттэ, геникэр:

— Куңаякан туркун дявна.

Хан-да кунал гөвэттэ:

— Ач-нюн-да орна бими, маняңкам туркуттэн дявңа.

Мавуту хо аи бисин. Атав хулран урилтинни хо аи бисин. Эрэк мавуту ай бисэкэн, куңал миндук тевэттэ.

Хов гору маняңкаччотап: инэңу чөптэрэ. Хоч хэччоттэп. Этэчил-тэкэн бими, куңалбу дабдукаваттап. Этэв маняңкам өмнэкэтчэл дявраку, мину хокамкаччоттан, гөвэттэн куңалтаки:

— Мин-тэкэн хуту дявалан-а!

 

2006г. © ЦНИТ ЯГУ, АГИКиИ
Сайт создан при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Сведения и материалы, содержащиеся на данном сайте, не обязательно отражают точку зрения ЮНЕСКО.
За представленную информацию несут ответственность авторы