main russian english yakut even Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я) Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я)
Бюро ЮНЕСКО В Москве Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я)menu

  Официальные документы


  Языковая политика


  Новости


  Героический эпос "Олонхо"


  Культурное наследие


  Музей музыки


  Культурный туризм


  Научные исследования


  Образование и культура


  Словари


  Культура народов РС(Я)


  Публикации по культуре


  Творческая группа


  Планета "Ойунский"


  


  


  


menu_right.gif (79 bytes)
menu_bottom.gif (201 bytes)В. Д. ЛЕБЕДЕВ — ЭВЭН ДУКАМҢАН НЯН УЧЁНАИН.

50-с анңанилду литературала нэлкэрэп дулси нёлтэңчин ңэриникэн, дулси эдэңчин эдникэн Василий Дмитриевич Лебедев поэзиян хаваснин. Таракам ноңан дюгулин литературала мулгур философ дукамңа идни гөникэн эгден дукамңал укчэнмэчилритэн. Ноңартан эчэл хо-тар биситэн. Нюңэн мярис анңанилду «Өмчэни» гэрбэ поэтическай сборникан нёчэлэн айдит-та ңөнмири мэргэмэн, мокинай хираман, дялби бинивутэн аич хари, тарав дёнтулри аич гони дукамңа эмдэңи Лебе¬дев аич ичукэнин. Тараптук ноңан дукунди мэн эпохай аич ичукэнду манруникан хоч аич гургэвчирин.

Василий Дмитриевич Лебедев — оралчимңал, буюсэмңэл хутэтэн 1934 анңани ойчири мир бяган 20 инэңидун Мома районни Догдо-Чебогалахан на-слегтун балдарин. Верхоянскай кадарал дяпкалитан эени Умбэ гэрбэ окат хөлидун. Ноңан аманни Дмит¬рий Степанович Индигир хигилдулин нулгэвэчинсий олукаду нөсэгчен анңанинди көкэрин. Энинтэн Евдо¬кия Михайловна илан көчукэн аңаткан хурэлчил эмэптин.

1951 анңаниду Василий Лебедев Ленинградла но¬ңан эмдэни окта эч омңаграр. Эду ноңан дяпкис класс-ту хупкучилрин нян А. И. Герцен гэрбэдин гэрбэлэтти хупкучимңэлбу итагри институтту хупкуттэй аймакан кимучилрин. Тар анңанилду эрэк институтту эвэдыч хо аич хари учёнай В. И. Цинциус гургэвчиччэ бисин. Эрэк эгден учёнай Ленинградла хо мулгур, ду-камңа-да, учёнай-да онна хуркэн эмдэнмэн нэнэди унурин нонан аич хупкуттэн нян мэн төрэми хоя говоралбан аич хари оникан институтту мудактан нонап-тук манручилрин.

Институтту хупкучидникэн Василий Лебедев нюч эгден дукамңални книгавутан хо аич эвэды төрэндулэ тулматтиди печаттук нёвкэнин. Тачин нонан С. Ми¬халков «Инэң төрлэ Мишка», В. Маяковскай «Яв-ка аич гэрбудим, яв-ка кэнели гөндим», В. Арсеньев «Хи-гиду бакалдадяк», К. Лисовской «Курейкала дюка-кан» гэрбэ книгалбутан хо аич тулматтанман эвэн ху-рэлни тананка книгатан одын.

Амарла поэт нян учёнай Лебедев эрэгэр генрэрин: «Би нив халридув, наука нян литература хотлан ин-дув педагогал В. И. Цинциус, Н. С. Тарабукин-такан эчэл дёматта, би хупкуттидув нян гургэвчимнэ оридув хупкуччэ бугу, несэгчэрэпу городан нод Ленинград аи хатаралбу нюнэчимнэ одын». Теми-дэ эр городту Ва¬силий Лебедев хоя поэтическай строкалбу анирин. Таралдук емэн эрречин бисин:

Чэлэн айду

Хи мину хотли

Нэрин хотли

Хи мину нэнурис.

История иггон

Долчинду би таттив,

Нямакли хупкуттив,

Теми-дэ

Би хинэч хоккоттам,

Балдача

Бугчими тануттам.

Айдит-та гөми Лебедев биний хотарман эду хупку-хотулрин, ирречин хотли нэнэннэй эду аич хамалкарин. Нонап институтти Ленинградту таттин, Ленинградту Төрэм хупкутти институт аспирантураван мудакриди эвэсэлдук нонап учёнай орин.

Василий Лебедев нонап курстук В. И. Цинциусту хупкучивникэн нян ноңандун бэлникэн эвэды торэми аймакан хупкучилрин, несэгчэндэ анңанди эвэды төрэм хупкутти учёнай Л. Д. Ришес научнай диалектологическай экспедициядун бивэттин.

1959 анңаниду ноңан нонап научнай статьян Ле¬нинградкида хупкучимңэлбу итагри институтту нёри «Учёнай запискаду» нёридюр наукаду өмэн ай анңамта они орин.

Тараптук В. Д. Лебедев эрэгэркэн экспедиционнай научнай материалбу чакникан гургэвчирин. Ноңан эвэн тэгэтти райолбан улдэникэн эйду бивэттин: хо хояч Нёка төрэңэн, Магаданскай область, Хабаровскай край, Камчатка нян Чукотка эвэсэлнюнни бэкэтнюнтэн бакалдаматтин эвэдич төрэникэн, укчэнмэтникэн эвэды төрэн диалекалбан аич хупкуттин, бал-даннай төрэми аич халрин, хояч дукрин нян научнай гургэ овканикан тараңалби печаттук нёврин. Тачин ноңан «Нёка төрэңэн эвэсэлни төрэнтэн», «Эвэды тө¬рэн Охотскай диалектан» гэрбэ научнай книгалбу Ле¬нинградту «Наука» гэрбэ издательстваду нёвкэнин.

Балдача ңөнмири төрэмэн, культураван нян литератураван аич хари учёнай эвэды төрэнду куңалду хупкучинду нян хояпчи гургэв орин. Тачин ноңан эвэды төрэнду эвэсэлду ноңан гору гургэвчичэ хупкучимцэ Б. Л. Кронгаузнюн адыра-да «Эвэды төрэнду хупкучилдывум» дукриди хупкучимңэлду аич бэлрин.

Тикэрэп эгден учёнаил В. Д. Лебедев гургэлдулэн эвэн ңөнмирэн социальнай, культурнай дюгун аич аңаттыван хамалкаритан. Эвэн нонап учёнаин Мома нимкалални нян тар нимкалал хупкучэкэтэн дюгулин дуктаңи материалалби мэн научнай гургэлэй нян ивчэ.

Поэт нонап дёнтурални «Полярная звезда», «Даль¬ний Восток», «Дружба народов» гэрбэ журналду печаттук нёритэн. «Өмчэни» гэрбэ нонап книган 1963 анңаниду нёрин. Мэн книгай дукамңа эвэн ңөнмирэн өмэн легендарнай героин гэрбэдин гэрбэрин, эрэк книгала ичэл дёнтурал фольклордук хопкалкасал биситэн, тытэрэптук тикэрлэн ады-да нямакли анңанила холтэбникэн одяпча фольклор.

Василий Дмитриевич Лебедев фольклору чактаңан поэзия народ историяван, ханьман-да аич ичукэнидун бэллеттин. Фольклорнай материалдук амарла эвэды обрядовай икэл учёнай дукундун аич хаваснитан. Айдит-та эррөчин материалал дукундин памятникту окта эчэл ичукэптэ биситэн. Теми эвэн дукамңан нян учёнаин таралбу аич ичукэндэй хэгэрчирин.

70-е анңанилдук Василий Лебедев центральнай издательствалду «Белый олень», «Священный род¬ник» гэрбэ поэтическай сборникалбу нёврин. Эдлэкэ-ми көкэр «Оран» гэрбэ нючиды сборнику итагриди Москва издательствадун дявуканин.

Бэкэчин Лебедев мякли эвэды, нёкады, нючиды поэтическай сборникалбу нёвкэмкэнин. Тарак книгалдула ичэ дёнтурал поэт балдача төрэңэн невтэн чусчин, хэгтэдин унңэлэттэ, дёптур бэкэччур дукамңа мяванни нямсидин хөкэлукэпчэл нян нямалукапчал. Ноңан дуктаңалбан таңча бэй ңэнэди оран мандими хираман, оран кокчинни тисалниван долчиримдас бивэттэн, ноңан мяванни-да игэн нонап удан тикэддын игэмдэсэн, тытэрэп икэ иснимдэсэн бивэттэн.


Кейметинов В.С., Кейметинова А.Д. Литература: Учебная хрестоматия на эвенском языке для 7-8 классов общеобр. Школ/ Отв. Ред. Е.К. Тарабукина. – Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2003. – 253с.


Дентурал.


Иңэнь төр бэиңдин

Хи мэни гэрбутми

Калрит кадар урэмэкэн

Маң били,

Иманамңа, хуги тикрэкэн

Маңчиникан илатли;

Кунтэк ойлан герси нёчэ

Урэмэкэн дёлбэр оли;

Чивкачан колаңкан

Биракчан мөгчинни

Мэргэнси гилбати бигрэдэн,

Мэни хи хупкутли,

Иңэнь төр бэиңдин

Хи мэни гэрбутми.


Гилбати, осикат хиралкан.

Няниндя, хин огус долчирам,

Гөмкэндулэй хиги дюгулин икэнри,

Урэкчэн хэекэвэн осинри.

Чулбаня кунтэклэ эвэн хэден

Улдан хин ргас дяпкалан,

Төгэми хин огус долчирам,

Икэли унэт-тэ минтэки, няниндя.


Ок-ут-та тор долан ирэку

Гөндэңу төрэму

Дуктаңнав эмэбдин.

Носэгчэр дукатлав

Таңникан улгимдир:

-Ями-кка адыкун бичэмдэс,

Бидекэн тэгэлгэн

Он эсни ичумсэ,

Хаван-ка дяйча-гу, яча-гу?

Таракам

Бисиву тэгэлгэн

Битлэдув барагдин илканди.


БОРИЛИ МИНДУ ХИ, НЭЛКЭНИ

Борили минду хи нэлкэни,

Борили нелтэңи нямдукун.

Таракам би мявму хуелдин,

Хуелми икэлбу икэлдин.

Икэлбу мөдэчэ окат мон некригчин

Тор ойлин бэкэтлин дялкандин,

Борили минду хи, нэлкэни,

Борили нелтэңи нямдукун.


ИНДИГИР УПЭВУ.

Монтэлсэ одакан

Индигир упэву

Олалрача очагчин

Отаригчин ңэнноттэн.

Дэгил нямси терэлдулэ

Урилтиңчин ңэнрэкэтэн

Намандякки эевэттэн.

Тачин-кана упэндэву

Эеникэн хорэддэкэн,

Аич ңэндэн гонигчин

Эмкэрэндон тэриннэн

Чоргутичэн хякитални

Этуригчин илатта.

Индигир нириды

Олдолбу иннэттэн,

Улдивутан дэтлэгчин

Нелтэн Балан гилдэртэн,

Няниндула иссиди небати мэңэн

Нисакаңчин тикэтнэн.

Ач хэтнэч эрэгэр эеңчин,

Асаткаңчин эрэгэр ниңутан.

Огинук хэссэки коетми

Хумгэчин хилумкунь ичукэн.

Тэгэлгэн ңэривэн эникэн хоитта,

Хоитттив аччалтань некникэн

Иңэнь төр окатан эгден намна

Хамудай хэлиңчин.

 

2006г. © ЦНИТ ЯГУ, АГИКиИ
Сайт создан при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Сведения и материалы, содержащиеся на данном сайте, не обязательно отражают точку зрения ЮНЕСКО.
За представленную информацию несут ответственность авторы