main russian english yakut even Ньока нгонмирални гяки культуратан нян хупкучинтэн ичукэтти обсерватория Ньока нгонмирални гяки культуратан нян хупкучинтэн ичукэтти обсерватория
Бюро ЮНЕСКО в Москве Ньока нгонмирални гяки культуратан нян хупкучинтэн ичукэтти обсерваторияmenu

  Анңамта тэлэңэл


  Олонхо – Ньока героическай эпосан


  Культурнай наследиел


  Ньока төрэңэн ңөнмирэлни огантан нян нимкантан музеян


  Ньока республикан ңөнмирални культуратан


  Культура нян искусство сфералан хупкучин


  Культурнай туризм


  Научнай муюссэн


  Төрэн политикан


  Хупкучэк нян культура


  Культураду анипча публикациял


  Фотогалерея Слепцова Спиридона (sachaja)


menu_right.gif (79 bytes)
menu_bottom.gif (201 bytes)Фольклорно – этнографический ансамбль «Удин» Момского улуса Республики Саха (Якутия)

Эвэн хурэлбэн икэдэтэн, хедэтын таткарив.

1960 а., Вилюйскай училищев мудакриди эвэн хурэлбэн хупкуттэй мулгуттив, төгөми Средн. Колыма Березовкалан хөррив. Тала куңал илкан эвэн хурэлни хо долдан, дулам биситэн. Куңалдук ңи-дэ эсни тавсыграр, аил куңал, дялтын – да аил биситэн.

Тадук Аллаиха эвэсэлдулэн Оётундула гургэвчинэрит, тарылда эвэсэл хурэлтэн аил биситэн. Тарыкам эвэдив икэлбу оггатын оникан икэвкэнрэрэм. Тарып икэлбу тек-тэ Тамара Тимофеевна Брюханова текэрэнни икэдёттэн. Аллаихаду 1962-88 а., истала гургэвчирит. Таду бинсий дёматаңу, хупкуттэңу куңалдук Максим Ильич Дуткин культура инстит. Улан –Удэду мудакриди гургэвчиддэн. Ноңан хо-хо икэлэн, хэделэн-дэ. Нян Дима Колесов икэлэн, хедэлен.

Би бэйди хунадю Надежда Леонидовна Савинова (Бокова) ансамблнюн-да, өмэккэн-дэ эвэдич, гяки төрэнь икэвэттэ.

1988 а., болониду мут Момала нулгэрит. Орто Дойду билэкту бидилрит. «Оленеводство» уроккон адияв уроку хупкуттэку бөритэн. Гяву Л.И. Боков бэгдэчэкту гургэвчирин.

Орто-Дойдуду некал, эвэсэл биддэ. Эвэсэл мэн төрэндюр этил төрэр биситэн. Эвэдич-тэ төрэрэку некадич бараггарар.

1989-90 учебнай анңаниду неделяла 2 часу эвэдив төрэм хупкуттэку факультативу бөритэн. Таду куңалбу 4,5 классалду эвэдич икэдэтэн хупкуттив. Дюллэ Слепцова Даша, Слепцова Люда, Корякина Галя, Чичигинарова Анюта, Никулина Маша эвэдич солов, трио, квартету икэлритэн. Эрэк куңал эвэдич икэдэвур, хэдедэвур хоч хэбделритэн. Тарыкам кунал икэлгэтэн хояв икэв П.Ламутскай, Н. Тарабуикн нян бэйди дентурулдай оггатын орив. П.Ламутскай «Мунрукачан икэн», Н.Тарабукин «Чулбаня намындя», Е.Бокова «Мунрукан», «Октябренок орам» нян хөнтэ-дэ хояв икэлбу икэвкэнив. Никулина Маша, Чичигинарова Анюта хоч-хоч аич сололограр. Эрэл куңал хэдеривутэн, икэривутэн хэбдеми нян дабдаңми ноңартан да икэмэлритэн: Слепцова Катя, Слепцова Маша, Ноговицына Марина. Кунал хоя оритан, таркам «Удин» - украшение гэрбэлкэн ансамбль бигэлрэ гөнит.

«Удин» асамблла няри кунал Слепцов Максим, Терехов Саша, Чичигинаров Горик, Афоня, Слепцов Коля иритэн. Эрэв ансамблу би нян Слепцова Д.Н. хэлбэттит ноңан организатор, би художественнай руководитель бисив. Дюлдэлэ гэрбутчэв куңал 1991 а., дюганиду, 1994 а., «Поют и танцуют дети Севера» Якутскайла фестивалла лауреатал оритан, төгөми дюллэ Египетла, тадук Кипрла хөлситэн. Никулина Маша дерэкэн лауреат бисин. Тадук Слепцова Д.Н. биккэн-дэ хэлбэттэку гөнин, яв-да эч некрэ. Олбалриди 2,3 класс көчукэн куңалбу чакрив, дюлэп бивэтчэл куңал школан мудакритан. 1996 а., анңамта анңан хечэлэн Аталларова Аля, Татаринова Сардана, Никулина Женя, Уваровская Таня, Старкова Вика, Слепцова Катя, Слепцов Ганя, Старков Витя, Рожин Сережа гэрбэ куңалбу ансамблла ивкэнив, амырла Слепцов Костя хоч эеттэкэн ноңман-да ивкэнит. Ноңан нидук-тэ манрунңа икэлэн орин. Эрэк куналнюн 1996 а., нэлкэ Абый р-ни Кэбэргэнэлэ, Абыйла хөлсит. Нян Слепцова Шура гэрбэ хо нод, долдан, манрунңа, хэделэн куңа бисин. Эрэв куналбу Кэбэргэнэ, Абый бэилни хоч хэбделритэн, эркэритэн.

2000 а., Якутскайду дюганиду «Полярная звезда» конкурс орин, тарыкам «Удин» ансамбль нян-да лауреат орин. Слепцов Костя дипломан орин. 1989 а., 2001 а., истала ансамблла ач дёлданач гургэвчирит.

2001а., болониду анңамта директор П.Н. Павлова эмрин, ноңан «Удин» ансамбль бисивэн хэбделрин, хочмарч-та ай бидэн гөми тамылкан гургэвчили гөнин. Би тарак «Удим» Слепцова Кылана Егоровнаду бөрив. Тек ноңан ансамблу хэлбэттэн. Тек нянда хөнтэ куңал икэддэ, хэденэддэ-дэ. Икэлгэтэн би бэвэттэм, би тек нюнэчимңэ бисэм.

Текэрэп куңалдук Слепцова Аина, Уваровская Майя, Никулина Вика икэлэр. «Удин» анс. бивэтчэ куңалдук хо икэлэр куңал: Никулина Маша, Слепцова Катя, Слепцова Люда, Слепцов Костя, Уваровская Таня, Никулина Женя, Слепцова Шура икэлэн, хэделэн, хэдев нёгалан биситэн. Ноңартан тек-тэ икэвэттэ. Никулина Маша – Мария Пахомовна хояра лауреат бивэттэн.

«Удин» ансамбль дюлэп, дулаг нян текэрэп – дэ куңал райондула оватти гяки мероприятиялдула эрэгэр концерталбу ограр. «Мэн иңэньгидэ буги дентурам» гэрбэ фестивалла дабдукаватта. Эвэн дукамңални Н.С. Тарабукин, П.А. Степанов – Ламутскай, В.Д. Лебедев, Е.Н. Бокова юбилеилдутан хов аю концералбу илуритан.

Дюлэп «Удин» куңални хупкучэку мудакридюр гургэвчиддэ, бэйдюр дюлкар-ялкар эгдер бэил. Гудеикэ хо аил хуркэр Слепцов Максим, Терехов Саша укалмутнюн аччал.

Дулаг «Удин» куңални хупкучэку мулакридюр эгден хупкучэклэ хупкубэддэ, хан-да гургэвчиддэ.

Теркэрэп кунал Слепцова Аина, Шкулева Таня, Уваровская Майя, Никулина Вика, Никулина Саня, Павлова Намына, Слепцова Дуся, Корякина Нюргу 2-9 классалдула хупкубэддэ, ансамблла икэвэттэ, хэдевэттэ-дэ. Эрэл анңантан «Төрэлэн бэй» конкурсала укчэннөттэ, эвэдич төрэвэттэ. Шкулева Таня, Уваровская Майя 2004 а., 2005 а., 2005-2006 а., первай местав гадитан.

Куңал энтилтэн, упэнилтэн: Никулина Мария Петровна, Терехова Ульяна Конт., Слепцова Индира Конт., Чичигинарова Акулина Иван., Юнчанова Клавдия Иван. «Удин» анмаблу хоч төруттитэн.

Никулина Мария Петровна хо манрунңа энин, упэ кунал ойгатын, унтылгатын хаңанноттан, хоч энтэкэйэ төруччөттэн.

«Удин» анмабльду бэлытчэ энтилтики эгден-эгден тэкэн!


«Удин» ансамблу чакча, гургэвэн томгича, куналбу илэ-тала хөллөчукэнчэ, эвэн ңунмин культураван горли төрли ичукэнчэ, куңа икэгэн хояв икэв оча – дукча, дукамңа – поэт, Мома районни почетнай гражданинни, ЯАССР заслуженнай хупкучимңэн, РСФСР народнай образованиян отличникан, Россия дукамңал союзан членан Бокова Евдокия Николаевна.

 

2006г. © ЦНИТ ЯГУ, АГИКиИ
Сайт создан при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Сведения и материалы, содержащиеся на данном сайте, не обязательно отражают точку зрения ЮНЕСКО.
За представленную информацию несут ответственность авторы