main russian english yakut even Ньока нгонмирални гяки культуратан нян хупкучинтэн ичукэтти обсерватория Ньока нгонмирални гяки культуратан нян хупкучинтэн ичукэтти обсерватория
Бюро ЮНЕСКО в Москве Ньока нгонмирални гяки культуратан нян хупкучинтэн ичукэтти обсерваторияmenu

  Анңамта тэлэңэл  Олонхо – Ньока героическай эпосан


  Культурнай наследиел


  Ньока төрэңэн ңөнмирэлни огантан нян нимкантан музеян


  Ньока республикан ңөнмирални культуратан


  Культура нян искусство сфералан хупкучин


  Культурнай туризм


  Научнай муюссэн


  Төрэн политикан


  Хупкучэк нян культура


  Культураду анипча публикациял


  Фотогалерея Слепцова Спиридона (sachaja)


menu_right.gif (79 bytes)
menu_bottom.gif (201 bytes)Эрэв анңаниду Бокова Евдокия Николаевна книган нёрин хамыгрил төрэрбу чакутникан дукча.


29-30 инэңду март бягту Мома улусан образования управлениян Николай Саввич Тарабукин дюгулин республиканскай конференцияв оритан. Мут нонап эвэды дукамңат Н.С. Тарабукин дюгулин докладдон эвэн дукамңан Мария Прокопьевна Федотова — Нулгэнэдь орин. Тарич Екатерина Константиновна Тарабукина Ньока төрэңэн образования министерствадукун эскэрэп төрэрин, Варвара Григорьевна Белолюбская, филологическай наука кандидатан, Евдокия Николаевна Бокова, эвэды дукамңа, икэлэмңэ нян-да куңал Н.С. Тарабукин дюгулин, нонап дентуралбан, мэр төрэмур дюгулин төрэритэн.

Апрель бягту 1 инэңиду эвэсэл чакабакатан орин. Эрэк чакабак, III Россияла эвэсэл съездални Ньока төрлэн Мома улуслан Сасыр билэклэн бисин. Элэ Хабаровскайдук, Магадандук эвэсэл эмритэн. Эрэк съезлэ эвэсэл мэр төрэмур одянтан дюгулин, оралчимңа гургэлтэн, төр дюгулин төрэритэн.

Съезд резолюциян


Бокова, Евдокия Николаевна. Школьный тематический словарь эвенских имен прилагательных: Учеб.пособие/ Е.Н. Бокова; М-во образования Респ. Саха (Якутия), ФГНУ «Науч.-исслед. Ин-т нац.шк. Респ.Саха (Якутия)». –Якутск: Компания «Дани Алмас», 2007.-44с.
Степанова Зоя Афанасьевна - учитель эвенского языка Себян-Кюельской общеобразовательной школы, руководитель эвенского народного фольклорного ансамбля «Мэрлэнкэ», отличник культуры РС (Я), отличник образования РС (Я), Ветеран труда РС (Я).


Титэрэптук эвэсэлдулэ хэбдьекэтэн «Эвинэк» бисни. Хан-дамар тарав «Хэбдьек» гэрбуттэ. Эрэк эвэсэл анңамта анңани нёлтимэн бакалдадякатан бигрэчэ. Дюганирап нёлтэн өгимэкэн илаттин, чэлэн нөчэ, хякита чулбаргарин, мокиндя мялрин эври билэн 22 инэңидун эгден эвэч эвинэклэвур иргич - таргич, биракчан окатал дэрэндукутэн өмчиччэл эвэсэл дюлрэптук гөмэттэңур кунтэкту чакуграчал.

Элэ хэдьэв тандир, төңур төгур хиргэтчир, дэлбургэвур ноккатникан мокиңав эскэдир, эртэвур, ханьмир хэңкэс хэбгитникэр гилбатирудир. Эррөчин Эвинэкэт амарла омңаптиди тек нян-да дендиддап, тарав хулбимкэнэп-тэ мут текэрэп эвэсэл. Хэбдекри орап. Тарк хоч өруси.


Мут Себян - Кюель билэклэ эвинэку мялуддаңат мучувкандаңат упал дермяр анңани одни. Мин дянилбу хоч аяври хэбдекэтэн одни. Анңантан эвинэкту нөсэгчэрбу таткатти гяки конкурсалбу оваттан, эвэды фольклору хадатан гөми. Амаргида анңанилду тарбач эвэн ханисан ойбан хаңаннил, хэрэрил-дэ асал асаткар хоялбар, хэдьев-дэ аяврил, ңэнумңэл нян хоял од.


   


Дөмңэли нулгэвэтти бэй чикти абгар биннэн таракм-нюн мэни айдин. Эвинэклэ чакуми оралчимңал гиравкачинду, таңчимачинду, тутэнду, дилмачинду есчимэттэ. Эрэв анңңби курэньмэкэн Эвинэку элэ республикала хэбдьектэй эмрив. Анңамтав яв-гул-да иччимкэру гоникэн. Хоч өрэникэн долдарам Эвинэку Оли гончэлэтэн, теми эңичэндукуй мандутникан олдарам. Хөнтэ улусалдук хөллөчидды ханилби дялби бакалдами хоч хокнам, орэлдэрэм. Нёкадив-да, нючив-да эникэн хамра эвэдимэкэч төрэрэм.


Дянилбу хэдьэникэн икэникэн бэлчэлэтэн чэлэлэн өмэн урэчил сценариялкан эвинэку оми ай. Бимчэ. Ирэк-тэ ңөнмир хэбдьекэтэн хөнтэки эсни бигрэр.

Эври билэн 18 инэңидун Якутскайла «Даймонд-паркала» эвэсэл Эвинэкэтэн бисин.


   


Тала эррөчин конкурсал биситэн:

1. «Эвэн асин ханисакални»

2. «Эвэн нярин дедеаналбан хавай»

3. «Эвэн деблэн*элни»

4. Ңи хяруму дюн аидмар»

5. «Хяруму» дю дован хавай»

6. «Ай аркук»

7. Текэрэп эвэн оин (мода)»

8. «Өтэрэп эвэн куңан оин»

9. «Өтэрэп эвэн нярин оин»

10. Өтэрэп эвэн асин оин

11. «Себян икэлни»

12. Дюгани дюгулин дентурал.

13.Ңи хинмач идам один.


 

2006г. © ЦНИТ ЯГУ, АГИКиИ
Сайт создан при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Сведения и материалы, содержащиеся на данном сайте, не обязательно отражают точку зрения ЮНЕСКО.
За представленную информацию несут ответственность авторы