main russian english yakut even Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я) Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я)
Бюро ЮНЕСКО В Москве Куйаар - Обсерватория культурного разнообразия и образования РС (Я)menu

  Анңамта тэлэңэл


  Олонхо – Ньока героическай эпосан


  Культурнай наследиел


  Ньока төрэңэн ңөнмирэлни огантан нян нимкантан музеян


  Ньока республикан ңөнмирални культуратан


  Культура нян искусство сфералан хупкучин


  Культурнай туризм


  Научнай муюссэн


  Төрэн политикан


  Хупкучэк нян культура


  Культураду анипча публикациял


  Фотогалерея Слепцова Спиридона (sachaja)


menu_right.gif (79 bytes)
menu_bottom.gif (201 bytes)Христофор Алексеевич Суздалов


Христофор Алексеевич Суздалов Верхоянскай улусла 1934анңанду балдарин. Аманни, энинни инивур чөптэрэ дөмңэлэ буюсникэн, орам көсчиникэн нулгэвэттитэн. Христофор Суздалов, хупкучэклэ эдлэй хупкутнэр, эрэгэр энтилнюми дөмңэли нулгэвэтникэн бисин. Аманни, энинни көчукэн хуркэңур балдача төрэңи нян төрэми аявникан исудэн хоч эетникэн иргэттитэн, эвэн бинин дюгулин хояв унувкатнитан, яв харивур гяки дөмңэ гургэвэн хупкутникэн.

Төми-дэ хутэтэн көчукэн классту хупкучиңсий-нэн, дёнтуралбу таңдай нян дуккаттай аявгарарин. Уяндьи дыгэн классалкан хупкучэккөн мудакриди, Казачье хупкучэклэн хупкутнэрин нян тарав хупкучэку мудакриди, 1955 анңаниду А. И. Герцен гэрбэдин гэрбэлэтти Ленинградскай педагогическай институтла хупкутнэрин.

Ленинградту хупкучидникэн, 1959 анңаниду көчукэр куңал таңалдывундутан мэнди онячаган оняникан, «Мут бугат делгэнкэлни, дэгилни-дэ» гэрбэ книгав нёвкэнин. Тарак книгала кувалду хо таңабгар көчукэр дёнтукукар биситэн. Көчукэн-дэ бисиклэй, дёнтурал гяки делгэнкэ бинивэн, баддон аич ичукэнин. Куңал балдача төрэңур исагалбан, дел-гэнкэлбэн одядатан, аявдатан эрири бисил тарал дёнтурал.

Дёнтур төрэрни хо дёңчибгар биситэн. Таракам-тада эвэды букваралбу нян хупкучилдывурбу нёвдэвур кимаддакатан, ноңан гяки нючиды дёнтурбу нян тэлэңэлбу эвэдыч тулматникан бэлрин.

Институту мудакриди, Нёка төрэңнэн хупкучимңэч гургэвчидникэн, эвэн литературан дэмңэ оридун, исуридун хояв орин, гяки темаду дёнтуралбу дукрин. 1963 анңанила Якутскайла эвэн дукамңални нонап семинарлатан хөллөтчэл несэгчэр дукамңал ноңан дёнтуралбан хоч эскэритэн, хагдыл-да дукамңал дёкритан.

Христофор Алексеевич Суздалов дёнтуралбан чакридюр нян тадук хинмаридюр гянилни «Балданңалий гирками» гэрбэ дёнтурал сборникалбутан невритэн. Поэт «Көсчимңэ» гэрбэ поэмав дукатлан бичэ биннэн. Поэт эгдэдын дёнтуралдулаи мэн аяврий буги, Верхоян амкачалкан төрэңи дюгулин хояв дукрин. Гору инчэ бичэ бими ноңан эвэды литературан жанралбан унэт-тэ дэмчэлтэчэ бимчи.


Уянди

Ядук-та би хину аяврам,

хо хинмач чоглинри эелкэн

эңиди борганри оталкан

Уяндьи окатан налдаман.

Көнкэне эмкэрэс ойдукун

хи мэңэн итис-а билэклэн

энтукун хилгэнив хинями

инэнтэн тэгникэн көеттэм.

Эени, гилси-да медус-э

нёрэнчэ мявчами-да тувкаттам.

Аи, хутти отавус улдими,

илратач энинди гэрбуттэм.

Хяталкан эмкэрэс ойдун-а

аяврий асаткам мэнриттэм.

Балдача окати налдандун

ями-да дюлдэи бакамсам.

Хуссотти отас-а эмудэн

мэңэн-э иладдив асаткам.

Небаты өлики бисигчин,

Миндуткэн анипча бидэн-э.

Аяври окати налдандун

Би эвэн ңөнмиррон эскэрэм.

Кургэнри, чоглинри эедун

Эр ңэрим тэгэлгэм укчэнрэм.


Кейметинов В.С., Кейметинова А.Д. Литература: Учебная хрестоматия на эвенском языке для 9 класса общеобразовательных школ/ Отв. Ред. Е.К. Тарабукина. – Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2003. – 163с.

 

2006г. © ЦНИТ ЯГУ, АГИКиИ
Сайт создан при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Сведения и материалы, содержащиеся на данном сайте, не обязательно отражают точку зрения ЮНЕСКО.
За представленную информацию несут ответственность авторы